Ulga na kasę fiskalną dla księgowego

W związku ze zmianą przepisów dotyczących zwolnień z kas fiskalnych, wiele biur rachunkowych będzie musiało zakupić te urządzenia w 2015 roku. Zarówno księgowi, jak i inni przedsiębiorcy zazwyczaj nie są zachwyceni perspektywą instalacji kasy fiskalnej przede wszystkim ze względu na koszt zakupu takiego sprzętu. Na szczęście ustawodawca dał podatnikom możliwość skorzystania z ulgi na kasę fiskalną. Kwota takiego odliczenia wynosi nawet 700 zł za każde urządzenie zgłoszone przy rozpoczęciu ewidencjonowania.

Taka ulga na kasę fiskalną dla księgowego zmniejsza koszt zakupu urządzenia nawet do mniej niż 500 zł. Aby z niej skorzystać, trzeba spełnić warunki określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej ze zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 163).

 

Ulga na kasę fiskalną dla księgowego – jakie warunki trzeba spełnić?

Wbrew pozorom wcale nie jest trudno zachować prawo do ulgi na kasę fiskalną w 2015 r. W § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odliczania określono, jakie warunki trzeba spełnić, aby dokonać takiego odliczenia lub wnioskować o zwrot w przypadku podatników niebędących podatnikami VAT:

2. 1. Odliczenia kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwanego dalej „odliczeniem”, lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem:

1) złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania;

2) rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać, zwanym dalej „potwierdzeniem”;

3) posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

 

Warto w tym miejscu zatrzymać się nad każdym z tych punktów i wyjaśnić go pokrótce. Załóżmy przy tym, że mamy do czynienia z ulgą na kasę fiskalną dla księgowego, który musi wprowadzić to urządzenie w działalności do 1 marca 2015 r.

Ad. 1) Zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania należy złożyć przynajmniej na dzień przed fiskalizacją kasy. Ostatecznym terminem fiskalizacji kasy w przypadku biur rachunkowych tracących prawo do zwolnienia z kasy jest 1 marca 2015 r. Zgłoszenie należy więc złożyć najpóźniej 27 lutego 2015 r. (28 lutego przypada w sobotę). Wzór tego dokumentu znajdujemy w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363).

Ad. 2) Rozpoczęcie ewidencjowania w terminie to nic innego, jak postawienie kasy fiskalnej w gotowości go ewidencjonowania sprzedaży najpóźniej 1 marca 2015 r. W tym dniu kasa powinna być już zafiskalizowana i zgłoszona w urzędzie. Jeśli chodzi o drugą część tego przepisu, czyli wymóg posiadania kasy z ważną homologacją, księgowy nie musi się o to martwić, jeśli tylko zakupił urządzenie w autoryzowanym serwisie: Serwisanci kas dbają o to, aby oferowane przez nich urządzenia spełniały wymagane kryteria.

Ad. 3) Aby skorzystać z ulgi na kasę fiskalną, księgowy musi najpierw za nią zapłacić. Konieczne jest posiadanie dowodu wpłaty całości należności. Jeśli serwis fiskalny wystawił księgowemu fakturę z odroczonym terminem płatności, z ulgi można skorzystać dopiero po uregulowaniu zobowiązania.

 

Ulga na kasę fiskalną dla księgowego w 2015 roku przysługuje na każde urządzenie zgłoszone przy rozpoczęciu ewidencjonowania. Jeśli więc biuro rachunkowe zdecyduje się na zakup np. dwóch kas – głównej i rezerwowej, kwota ulgi wzrasta z 700 zł do 1.400 zł.

 

Kasa fiskalna w biurze rachunkowym: Jak rozliczyć ulgę?

W zależności od tego, czy księgowy jest czynnym podatnikiem VAT, czy korzysta ze zwolnienia z tego podatku, ulgę pobiera się w nieco inny sposób.

Czynny podatnik VAT dokonuje odpowiedniego odliczenia w deklaracji VAT, w rozliczeniu za okres, w którym rozpoczął ewidencjonowanie, lub za okresy następne. Szczegóły dotyczące rozliczania ulgi w deklaracji zostały określone w § 3 rozporządzenia w sprawie odliczania.

Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT składa do urzędu skarbowego Wniosek o zwrot kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej. Odpowiednią kwotę ulgi urząd skarbowy przelewa na konto bankowe lub konto w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej księgowego. W § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie odliczania znaleźć można wytyczne na temat tego, jak taki wniosek powinien wyglądać, jakie dane w nim zawrzeć i jakie dołączyć dokumenty.

Kasa fiskalna dla księgowego nie taka droga

Jak widać, dzięki uldze na kasę fiskalną dla księgowego w 2015 roku wydatek związany z zakupem tego urządzenia okazuje się wcale nie taki straszny. Warto jednak zadbać o zachowanie terminów i dopełnienie wszelkich formalności. Tylko dzięki temu biuro rachunkowe będzie mogło skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej w 2015 r.