Zwolnienia z kas fiskalnych a usługi księgowe w 2015 r.

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT każdą sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego należy ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej. Taka ogólna zasada została zapisana w art. 111 ust. 1 ustawy, a zwolnienia z tego obowiązku są jedynie czasowym ustępstwem na rzecz podatników.

Dnia 1 stycznia 2015 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). W stosunku do obecnego stanu prawnego poszerza ono katalog czynność wyłączonych z wszelkich zwolnień z kas. Katalog ten znajduje się w § 4 rozporządzenia, można w nim przeczytać m.in.:

4. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:
(…)
2) świadczenia usług:
(…)
h) doradztwa podatkowego,

 

Oznacza to, iż podatnik świadczący usługi doradztwa podatkowego (czyli m.in. właśnie usługi księgowe) nie może korzystać z żadnych zwolnień z kas fiskalnych. Nie ma znaczenia wysokość obrotu biura rachunkowego, sposób zapłaty za usługę księgową ani liczba wykonanych transakcji. Nawet jednorazowe wypełnienie zeznania rocznego dla klienta będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub rolnikiem ryczałtowym skutkować będzie koniecznością instalacji kasy fiskalnej w ciągu 2 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym wykonano pierwszą czynność.

 

Zwolnienia z kas fiskalnych a usługi księgowe – co jeszcze musisz wiedzieć?

Biuro rachunkowe, które w związku z wykonywaniem usług doradztwa podatkowego będzie musiało wprowadzić kasę fiskalną, za pomocą tego urządzenia będzie musiało ewidencjonować nie tylko usługi księgowe. Wykonywanie czynności wyłączonej ze zwolnień obliguje bowiem podatnika do ewidencjonowania na kasie wszystkich czynności – także tych spoza katalogu wyłączeń.

 

Przykład

Biuro rachunkowe ABC sporządza zeznania roczne dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Firma ta sprzedaje również akcesoria biurowe: Głównie przedsiębiorstwom, ale okazjonalnie także osobom prywatnym. Ponieważ 1 marca 2015 r. firma ta traci prawo do zwolnienia z kasy, od tego dnia ewidencji za pomocą tego urządzenia będą podlegać zarówno usługi sporządzania zeznań, jak i sprzedaż akcesoriów biurowych.

 

Wyjątkiem są czynności zwolnione przedmiotowo z obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej, wymienione w załączniku do rozporządzenia. Jeśli biuro rachunkowe wykonuje zarówno czynności wyłączone ze zwolnień, jak i czynności zwolnione, tych drugich nie musi ewidencjonować na kasie. Choć w praktyce takie przypadki są wyjątkowo rzadkie, o ile w ogóle spotykane w Polsce, czynności zwolnione przedmiotowo są bowiem bardzo specyficzne i wykonywane przez wąskie grupy podatników.

O innym wyjątku czytamy w § 4 pkt 2 rozporządzenia:

– z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.

 

We wspomnianej tu poz. 35 załącznika do rozporządzenia czytamy, iż zwolnieniu z kasy fiskalnej podlega:

  1. Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali

Jest to jedyny wyjątek, w którym czynności z § 4 rozporządzenia – w tym usługi doradztwa podatkowego (m.in. usługi księgowe) nie muszą być ewidencjonowane za pomocą kasy fiskalnej.