Kasa fiskalna w biurze rachunkowym w 2015 roku

Rok 2015 to rok dużych zmian dla podatników prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Właściwie już od sierpnia 2014 roku wiele mówi się o tym, iż w 2015 roku kasy fiskalne będą musieli zainstalować mechanicy, fryzjerzy, kosmetyczki, lekarze, prawnicy, a także osoby świadczące usługi gastronomiczne. Wszystko za sprawą rozszerzenia katalogu wyłączeń ze zwolnień z kas fiskalnych. Mało osób zdaje sobie jednak sprawę z faktu, iż kasa fiskalna w biurze rachunkowym w 2015 roku również będzie obowiązkowa.

 

Jak wiadomo, biura rachunkowe świadczą usługi księgowe przede wszystkim dla innych podmiotów gospodarczych. Zajmują się prowadzeniem podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych, sporządzaniem sprawozdań finansowych itd. Jednak większość biur księgowych od czasu do czasu świadczy także usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Księgowi najczęściej w styczniu, marcu i kwietniu sporządzają dla tego typu klientów roczne zeznania podatkowe. Do końca 2014 roku, jeśli obrót biura rachunkowego z tej sprzedaży nie przekraczał 20.000 zł rocznie (lub kwoty mniejszej liczonej w proporcji, jeśli dana firma w trakcie roku rozpoczynała świadczenie usług na rzecz tego typu osób), można było korzystać ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej. Jednak ten stan rzeczy zmieni się w 2015 roku.

 

Kasa fiskalna w biurze rachunkowym w 2015 r. – podstawa prawna

 

Wiele biur rachunkowych jeszcze nie zdaje sobie sprawy z konieczności instalacji kasy fiskalnej w 2015 r. Jako specjaliści księgowi znają aktualne przepisy w sprawie zwolnień z kas, jednak nigdzie w nowym rozporządzeniu nie ma mowy o wyłączeniu ze zwolnień czynności świadczenia usług księgowych.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544) zawiera katalog czynności, dla których nie obowiązuje zwolnienie z kas fiskalnych. W § 4 pkt 2 lit. h czytamy:

4. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

2) świadczenia usług:
(…)

h) doradztwa podatkowego,

 

Czym jest doradztwo podatkowe? Czytamy o tym w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5.07.1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r. nr 41, poz. 213)  ze zmianami:

Art. 2. 1. Czynności doradztwa podatkowego obejmują:

1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
4) reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

1a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do czynności wykonywanych na rzecz osób trzecich odpowiedzialnych za zaległości podatkowe oraz następców prawnych podatników, płatników lub inkasentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.).

2. Zawodowe wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, zastrzeżone jest wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy.

 

Czynności wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 2 i ustawy zostały objęte ustawą deregulacyjną, co oznacza, iż nie muszą być wykonywane przez doradcę podatkowego.

W związku z tym należy jednoznacznie stwierdzić, iż wymienione w § 4 pkt 2 lit. h rozporządzenia w sprawie zwolnień usługi doradztwa podatkowego obejmują także usługi świadczone przez biuro rachunkowe na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Biuro rachunkowe, które do końca 2014 roku zachowa prawo do zwolnienia z kasy i nie zaprzestanie świadczenia usług na rzecz tego typu osób, kasę fiskalną będzie musiało wprowadzić najpóźniej 1 marca 2015 r.