Ulga za zakup kasy fiskalnej: Czy dotyczy biur rachunkowych?

Dla podatnika, który zasadniczo osiągał raczej niskie obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, zakup kasy fiskalnej może się wiązać ze sporym wydatkiem. Najtańsze urządzenia można kupić za 700-800 zł, jednak nie są to sprzęty wysokiej jakości. Awaryjne, nieposiadające elektronicznej kopii paragonów, przysparzają użytkownikowi więcej trudności niż pożytku. Podatnicy, którzy skusili się na zakup najtańszej kasy fiskalnej, zwykle dość szybko żałują swojej decyzji i wydają kolejne pieniądze na nowocześniejsze urządzenie. Z pomocą w ograniczeniu wydatków przychodzi ulga na zakup kasy fiskalnej. Każdy sprzedawca rozpoczynający pracę z kasą fiskalną, który spełni warunki określone w przepisach, może skorzystać z takiego odliczenia. Dotyczy to także biura rachunkowego.

 

Ulga na zakup kasy fiskalnej dla biura rachunkowego może wynieść nawet 700 zł za każde urządzenie zgłoszone przy rozpoczęciu ewidencjonowania.

 

O prawie tym czytamy w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT:

4. Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

 

Przykład:

Właściciel biura rachunkowego kupił nowoczesną kasę fiskalną z elektroniczną kopią paragonu – Posnet Mobile HS EJ za 1.299 zł netto. W deklaracji VAT-7 odliczył 700 zł ulgi na zakup tego urządzenia. W praktyce więc zapłacił za tę kasę Posnet tylko 599 zł.

 

 

Aby biuro rachunkowe zachowało prawo do ulgi na zakup kasy fiskalnej, musi spełnić warunki opisane w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej ze zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 163). W przepisie tym czytamy:

 

2. 1. Odliczenia kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwanego dalej „odliczeniem”, lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem:

1) złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania;

2) rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać, zwanym dalej „potwierdzeniem”;

3) posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

 

Nie są to warunki trudne do spełnienia. W zasadzie cała filozofia polega na pilnowaniu terminów i dopełnieniu formalności związanej ze złożeniem w urzędzie skarbowym zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania. Z ulgi można skorzystać dopiero po uregulowaniu zobowiązania wobec sklepu z kasami fiskalnymi.

 

Ulga na zakup kasy fiskalnej dla biura rachunkowego – jak z niej skorzystać?

 

Prawo do ulgi na kasę fiskalną mają zarówno czynni podatnicy VAT, jak i przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z tego podatku. Sposób uzyskania ulgi został ściśle określony we wspomnianym rozporządzeniu.

 

Podatnik VAT czynny rozlicza ulgę w deklaracji VAT, na zasadach określonych w § 3 rozporządzenia:

3. 1. Odliczenie może być dokonane w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

2. Kwota odliczenia w danym okresie rozliczeniowym nie może być wyższa od kwoty różnicy między kwotą podatku należnego a kwotą podatku naliczonego, o których mowa w art. 86 ustawy.

3. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa albo równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

1) 25% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 175 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub

2) 50% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 350 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

4. W przypadku podatników rozliczających się w formie ryczałtu, o którym mowa w art. 114 ustawy, kwota odliczenia za dany okres rozliczeniowy nie może przekraczać kwoty, która powinna podlegać wpłacie do urzędu skarbowego.

 

 

Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT składa w urzędzie skarbowym wniosek o zwrot ulgi na konto bankowe lub konto w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej, której jest członkiem. Zasady składania wniosku zostały określone w § 4 rozporządzenia:

 

4. 1. W przypadku podatników, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy, zwrot kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, jest dokonywany na wniosek podatnika składany do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

2. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi – dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć:

1) dane określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej;

2) oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;

3) informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub jego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu;

4) fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą – w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.

 

Jak widać, skorzystanie z ulgi na zakup kasy fiskalnej dla biura rachunkowego nie jest trudne, a warunki określone przez Ministerstwo Finansów w gruncie rzeczy są banalne do spełnienia.

 

Słowo przestrogi!

Zachowanie prawa do ulgi na kasę fiskalną dla biura rachunkowego ściśle wiąże się z przestrzeganiem terminów. Biura, które do 31 grudnia 2014 r. zachowały prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej, jednak stracą je w związku z przepisami nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień obowiązującego od 1 stycznia 2015 r., czas na wprowadzenia kasy w działalności mają do 1 marca 2015 roku. Nie warto jednak szukać kasy na ostatnią chwilę! Podobna sytuacja miała miejsce w roku 2013, kiedy to ponad 100 tys. podatników straciło prawo do zwolnienia w związku z obniżeniem limitu. Popyt był tak wielki, że zarówno w serwisach, jak i u producentów zabrakło kas fiskalnych. Niektórych modeli nie można było kupić już w styczniu! Przedsiębiorcy, którzy zaczęli szukać kasy w drugiej połowie lutego, często stawali przed wyborem: Kupić drogą, stacjonarną kasę za 2.500 zł, zupełnie nie trafiającą w potrzeby ich działalności (bo tylko takie zostały!), albo spóźnić się z instalacją kasy i stracić prawo do ulgi. Wielu podatników to prawo straciło. Nie warto więc czekać na ostatnią chwilę – najlepiej rozejrzeć się za odpowiednim urządzeniem już teraz! Dzięki temu biuro rachunkowe znajdzie kasę lub drukarkę fiskalną najlepszą dla ich działalności i zachowa prawo do ulgi do 700 zł.