Czy księgowy musi mieć kasę fiskalną?

Początek 2015 roku będzie dla wielu przedsiębiorców okresem rozglądania się za odpowiednią kasą fiskalną, załatwiania formalności i uczenia się obsługi urządzenia. Wszystko za sprawą zmian w przepisach dotyczących zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą urządzenia fiskalnego. Czy w związku ze zmianami również księgowy musi mieć kasę fiskalną?

 

Aktualny akt prawny: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544).

Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

 

W zasadzie od sierpnia 2014 roku głośno jest o tym, że w 2015 roku kasy fiskalne będą musieli zakupić fryzjerzy, mechanicy, kosmetyczki, lekarze i prawnicy, a także osoby świadczące usługi gastronomiczne. Jednak z brzmienia § 4 pkt 2 lit. h rozporządzenia wynika, iż kasa fiskalna od 2015 roku będzie obowiązkowa także w biurze rachunkowym:

4. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:
(…)
2) świadczenia usług:
(…)
h) doradztwa podatkowego,

 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, iż ostateczne brzmienie przepisów rozporządzenia nieco różni się od pierwotnego projektu Ministerstwa Finansów (projektu z 22 lipca 2014 r.). Usługi doradztwa podatkowego zostały wyodrębnione z usług prawnych jako osobna litera tego przepisu.

Co ma wspólnego doradztwo podatkowe ze świadczeniem usług księgowych? Okazuje się, iż od 2014 roku tego typu usługi wchodzą w zakres doradztwa podatkowego. Wynika to z art. 2 ust. 1 znowelizowanej ustawy o doradztwie podatkowym:

Ustawa z dnia 5.07.1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r. nr 41, poz. 213)  ze zmianami:

Art. 2. 1. Czynności doradztwa podatkowego obejmują:

1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
4) reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

1a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do czynności wykonywanych na rzecz osób trzecich odpowiedzialnych za zaległości podatkowe oraz następców prawnych podatników, płatników lub inkasentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.).

2. Zawodowe wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, zastrzeżone jest wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy.

Brzmienie tego przepisu jasno wskazuje, iż usługi księgowe, w tym np. sporządzanie zeznań podatkowych, zawierają się w definicji doradztwa podatkowego. Oznacza to, iż każdy księgowy będzie musiał mieć kasę fiskalną w 2015 r.

 

W § 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas wymieniono czynności, które należy obowiązkowo ewidencjonować na kasie fiskalnej – niezależnie od wysokości obrotu podatnika, liczby transakcji, sposobu zapłaty czy innych czynników. Kasa fiskalna u księgowego w 2015 r. będzie więc obowiązkowa dla wszystkich przedstawicieli zawodu, którzy świadczą usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Nawet sezonowe sporządzanie zeznań rocznych zobliguje biura rachunkowe do wprowadzenia kas fiskalnych.

 

Księgowy musi mieć kasę fiskalną – od kiedy?

Ustawodawca dał podatnikom czas na wprowadzenie kas fiskalnych. Biuro rachunkowe, które do końca 2014 roku zachowa prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej, urządzenie to będzie musiało wprowadzić w działalności najpóźniej 1 marca 2015 roku.

Zgodnie § 5 ust. 8 rozporządzenia, biuro rachunkowe nie musi wprowadzać kasy fiskalnej w 2015 roku, jeśli przed terminem obowiązkowej instalacji zaprzestanie świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. W przypadku biur rachunkowych, które jedynie sporadycznie np. wypełniają zeznania roczne takim klientom, rezygnacja ze świadczenia takich usług może się wydawać dobrym rozwiązaniem. Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z § 5 ust. 9 rozporządzenia, każda, nawet pojedyncza usługa doradztwa podatkowego (w tym usługa księgowa) wykonana na rzecz klienta będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub rolnikiem ryczałtowym po terminie 1 marca 2015 r. będzie musiała zostać zarejestrowana za pomocą kasy. Warto więc dobrze przemyśleć, czy rezygnacja ze świadczenia usług księgowych na rzecz tego typu klientów rzeczywiście się opłaca. Tym bardziej, że koszty zakupu kasy fiskalnej ulegają zmniejszeniu o kwotę ulgi z urzędu skarbowego. Ulga ta przysługuje podatnikom rozpoczynającym ewidencjonowanie i może wynosić nawet 700 zł za każde urządzenie zgłoszone do urzędu.

Czytaj: Ulga na kasę fiskalną dla księgowego

 

Uwaga! Kasa fiskalna u księgowego będzie musiała pojawić się najpóźniej 1 marca 2015 r., chyba, że księgowy przed 1 marca 2015 roku przestanie świadczyć usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.