Ulga za zakup kasy fiskalnej: Czy dotyczy doradców podatkowych?

Zakup kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej dla doradcy podatkowego może być sporym wydatkiem. Nawet gdy podatnik nie narzeka na brak środków na koncie, rzadko zdarza się, aby z entuzjazmem inwestował w urządzenie, które jego zdaniem w ogóle nie jest potrzebne. A takie podejście do kas fiskalnych ma wielu podatników. Na szczęście ustawodawca przewidział możliwość skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej dla podatników – w tym doradców podatkowych – który rozpoczynają prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

 

Ulga na zakup kasy fiskalnej dla doradcy podatkowego

 

Na początek przeanalizujmy, na jakiej podstawie doradcy podatkowi mogą korzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Prawo do przysługuje na mocy art. 111 ust. 4 ustawy o VAT:

  1. Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

 

Zacytowany przepis wskazuje wyraźnie: Każdy podatnik może skorzystać z takiej ulgi, o ile spełni wszystkie warunki. Dotyczy to więc także doradców podatkowych.

 

O tym, jakie warunki musi spełnić doradca podatkowy, aby skorzystać z ulgi na kasę fiskalną, czytamy w rozporządzeniu Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej ze zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 163), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie odliczania”.

 

W § 2 ust. 1 rozporządzenia czytamy, jakie warunki trzeba spełniać, aby zachować prawo do ulgi na kasę fiskalną:

2. 1. Odliczenia kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwanego dalej „odliczeniem”, lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem:

1) złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania;

2) rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać, zwanym dalej „potwierdzeniem”;

3) posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

 

Zastanówmy się zatem, co w praktyce musi zrobić doradca podatkowy, aby przysługiwała mu ulga na zakup kasy fiskalnej w 2015 roku:

Po pierwsze, musi przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania – wzór tego dokumentu znaleźć można w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących. Dla doradców podatkowych, którzy do końca 2014 roku zachowali prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej, terminem instalacji urządzenia będzie 1 marca 2015 roku. Oznacza to, iż wspomniane zgłoszenie należy złożyć w urzędzie najpóźniej 27 lutego 2015 r. (28 lutego wypada w sobotę).

Po drugie, należy rozpocząć ewidencjonowanie w terminie. Dla większości doradców podatkowych terminem tym będzie 1 marca 2015 roku. Tego dnia kasa fiskalna w biurze doradcy powinna być już zgłoszona w urzędzie, zafiskalizowana i gotowa do ewidencji sprzedaży. Tylko wtedy zostanie zachowany termin rozpoczęcia ewidencjonowania.

Po trzecie, kasa w chwili zakupu powinna mieć ważną homologację. Jeśli doradca podatkowy kupuje urządzenie w autoryzowanym serwisie fiskalnym, nie musi zawracać sobie głowy tym warunkiem – serwisy nie mogą sprzedawać kas bez homologacji.

Po czwarte, za zakupioną kasę czy drukarkę fiskalną doradca podatkowy musi zapłacić, i to w całości. Jeśli dostał fakturę z odroczonym terminem płatności, z ulgi może skorzystać dopiero po uregulowania zobowiązania wobec serwisu fiskalnego.

 

Ulga na zakup kasy fiskalnej – jak doradca podatkowy ma ją odliczyć?

 

Sposób uzyskania ulgi na zakup kasy fiskalnej zależy od tego, czy doradca podatkowy jest czynnym podatnikiem VAT, czy korzysta ze zwolnienia z tego podatku.

Podatnik VAT czynny rozlicza ulgę w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K za ten okres rozliczeniowy, w którym rozpoczął ewidencjonowanie, lub za okresy następne. O szczegółach można przeczytać w § 3 rozporządzenia w sprawie odliczania.
Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT składa do urzędu skarbowego wniosek o zwrot kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej. Zwrot dostaje na konto bankowe lub konto w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem. O szczegółach można przeczytać w § 4 rozporządzenia w sprawie odliczania.