Wprowadzenie obowiązku stosowania kas fiskalnych dla nowych grup usługodawców nie ucieszyła chyba żadnego przedsiębiorcy. Wydatek związany z zakupem urządzenia nie jest miłą perspektywą także dla księgowych i doradców podatkowych. O ile sama konieczność zautomatyzowania ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych dla uczciwych podatników nie jest dużym problemem, o tyle wydatek na zakup takiego urządzenia może już nim być. Dobrze kasy fiskalne dla księgowych kosztują mniej więcej 1.300 zł. Na szczęście ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z ulgi na zakup tego urządzenia.

 

Komu należy się ulga 700 zł na kasę fiskalną?

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. W przepisie tym czytamy:

4. Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

 

Z fragmentu tego wynika, iż ulga na kasę fiskalną dla księgowego czy doradcy podatkowego przysługuje każdemu podatnikowi, który dopiero rozpoczyna pracę z tego typu urządzeniem. Prawa do ulgi nie mają więc przedsiębiorcy, którzy w przeszłości byli zobowiązani do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej lub zakupili to urządzenie dobrowolnie (mimo iż np. mogli korzystać ze zwolnienia). W takim przypadku ulga przysługiwała w momencie rozpoczęcia ewidencjonowania. Później już nie przysługuje.

 

Kasy fiskalne dla księgowych – od kiedy należy je mieć

Z przytoczonego przepisu ustawy wynika także, iż prawo do ulgi na kasę fiskalną dla księgowego czy doradcy podatkowego jest uzależnione od terminowego rozpoczęcia ewidencjonowania. Dla podatników, którzy do końca 2014 roku zachowali prawo do zwolnienia z kas, jednak stracili je w związku z wejściem w życie nowych przepisów, terminem instalacji kasy jest 1 marca 2015 r.

 

Dowiedz się więcej: Kasy fiskalne dla księgowych – od kiedy?

 

Dnia 1 marca 2015 roku kasa fiskalna w biurze rachunkowym czy biurze doradcy podatkowego powinna być już zgłoszona w urzędzie, zafiskalizowana i gotowa do rozpoczęcia sprzedaży. Spóźnienie choćby jednodniowe z instalacją kasy wiąże się z utratą prawa do ulgi.

 

Warunki z rozporządzenia

Szczegółowe wytyczne dotyczące korzystania z ulgi do 700 zł na zakup kasy fiskalnej dla księgowego czy doradcy podatkowego znajdujemy w rozporządzeniu Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej ze zmianami ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 163).

W § 2 ust. 1 rozporządzenia czytamy:

2. 1. Odliczenia kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwanego dalej „odliczeniem”, lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem:

1) złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania;

2) rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać, zwanym dalej „potwierdzeniem”;

3) posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

 

Przepis ten wskazuje, iż zachowanie praca do ulgi na kasę fiskalną jest uzależnione od spełniania 3 warunków:

  • Złożenia w urzędzie skarbowym Zawiadomienia o rozpoczęciu ewidencjonowania (wzór tego dokumentu znajdziemy w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących)
  • Terminowego rozpoczęcia ewidencjonowania
  • Posiadania kasy fiskalnej z ważną homologacją (jeśli księgowy czy doradca kupuje urządzenie w autoryzowanym serwisie kas, nie musi martwić się tym warunkiem)
  • Uregulowania całości zobowiązania wobec serwisu fiskalnego

 

Księgowy czy doradca podatkowy, który spełni wszystkie te warunki, może skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej.