O zmianie przepisów dotyczących zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych głośno już od sierpnia 2014 roku. Rzeczywiście – szacuje się, iż nawet 100 tys. Podatników będzie musiało w 2015 roku wprowadzić kasę fiskalną w działalności. Dla kogo kasa fiskalna jest obowiązkowa w 2015 roku? I kiedy najpóźniej należy ją wprowadzić?

 

Pierwszą grupę stanowią podatnicy wykonujący czynności wyłączone ze zwolnień z kas. Osoby takie muszą obowiązkowo ewidencjonować wykonywane czynności bez względu na wysokość obrotu, liczbę transakcji czy sposób zapłaty. Czynności wyłączone ze zwolnień zostały wymienione w § 4 rozporządzenia:

4. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

1) dostawy:

a) gazu płynnego,

b) części do silników (PKWiU 28.11.4),

c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),

d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),

e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),

f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),

g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),

h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),

i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),

j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),

k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,

l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,

m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,

n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,

o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów

– z wyjątkiem dostawy, o której mowa w lit. b-l, będącej dostawą towarów, o której mowa w poz. 35 załącznika do rozporządzenia;

2) świadczenia usług:

a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,

b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,

c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia, 

h) doradztwa podatkowego,

i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 

j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

– z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.

 

Powyżej wymienione czynności muszą być bezwarunkowo rejestrowane za pomocą kasy fiskalnej. Rozporządzenie określa jednak inne terminy wprowadzenia kasy dla czynności wymienionych w § 4 pkt 1 i 2 lit. a i b, a inny dla czynności z § 4 pkt 1 i 2 lit. c – j.

 

Czynności wymienione w § 4 pkt 1 i 2 lit. a i b rozporządzenia należy ewidencjonować na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży. Oznacza to, iż kasa fiskalna musi być wprowadzona jeszcze przed pierwszą czynnością wykonaną przez podatnika.

Przykład

Pan Janusz jest taksówkarzem, który od 12 lutego 2015 roku zamierza świadczyć usługi przewozu osób w ramach własnej działalności. Kasę fiskalną musi zgłosić w urzędzie skarbowym i zafiskalizować jeszcze zanim pierwszy klient wsiądzie do jego taksówki.

 

Natomiast podatnicy wykonujący czynności wymienione w § 4 pkt 1 i 2 lit. c – j rozporządzenia na wprowadzenie kasy fiskalnej mają 2 miesiące licząc od końca miesiąca, w którym wykonali pierwszą taką czynność.

Przykład

Pani Alicja 5 stycznia 2015 roku rozpoczęła świadczenie usług kosmetycznych dla osób prywatnych. Kasę fiskalną będzie musiała wprowadzić najpóźniej 1 kwietnia 2015 roku.

 

 

Podatnicy wykonujący czynności z § 4 pkt 1 i 2 lit. c – j rozporządzenia, którzy do 31 grudnia 2014 roku zachowali prawo do zwolnienia z kas fiskalnych np. ze względu na obrotu nieprzekraczające limitu 20.000 zł, czas na wprowadzenie kasy fiskalnej mają do 1 marca 2015 r.

Przykład

Pan Mirosław świadczy usługi wymiany opon i kół. Do 31 grudnia 2014 roku korzystał ze zwolnienia z kasy ze względu na niskie obroty. Kasę fiskalną musi wprowadzić w działalności najpóźniej 1 marca 2015 roku.

 

 

Dla kogo kasa fiskalna – utrata zwolnienie podmiotowego

Kasy fiskalne będą musieli wprowadzić także podatnicy, którzy w 2014 roku przekroczą przysługujący im limit obrotów ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Wysokość tego limitu na rok 2015 jest taka sama, jak w latach 2013-2014: Wynosi 20.000 zł, przy czym w przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż na rzecz tego typu osób w trakcie roku podatkowego, limit wylicza się w proporcji do okresu prowadzenia tej sprzedaży. Zgodnie z zasadą zapisaną w § 5 ust. 1 rozporządzenia, kasę fiskalną w takim przypadku należy wprowadzić w ciągu 2 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym limit został przekroczony.

Przykład 1.

Pani Halina ma zakład krawiecki. W listopadzie 2014 roku przekroczyła przysługujący jej limit obrotów – kasę fiskalną musi wprowadzić najpóźniej 1 lutego 2015 roku.

Przykład 2.

Pan Marek 5 stycznia 2015 roku otworzył sklep z zabawkami. Przysługuje mu limit obrotów w wysokości 19.780,82 zł. Limit ten przekroczy w marcu 2015 roku, w związku z czym kasę fiskalną będzie musiał wprowadzić najpóźniej 1 czerwca 2015 roku.

 

Dla kogo kasa fiskalna – likwidacja zwolnienia dla niewielkiej liczby usług

Także podatnicy, którzy do końca 2014 roku korzystali ze zwolnienia, o którym była mowa w poz. 34 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382). Zwolnienie to straciło moc z dniem 31 grudnia 2014 r.

Zwolnienie to przysługiwało przy spełnieniu następujących warunków:

34. Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie są spełnione następujące warunki:
1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę;
2) liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20

 

W rozporządzeniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 roku nie znalazło się żadne takie zwolnienie. W związku z czym podatnicy, którzy korzystali z niego do 31 grudnia 2014 roku, a w nowym stanie prawnym nie mogą korzystać z żadnego innego zwolnienia, muszą wprowadzić kasę fiskalną najpóźniej 1 marca 2015 roku.

 

Dla kogo jeszcze kasa fiskalna będzie obowiązkowa w 2015 roku? Wymieniliśmy najbardziej liczne grupy podatników, którzy utracą prawo do zwolnienia z tego obowiązku. Kasę fiskalną będą musieli wprowadzić także podatnicy, którzy stracą prawo do zwolnienia np. ze względu na przekroczenie proporcji do zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego – dotyczy to podatników wykonujących czynności zwolnione z kas ze względu na swoją specyfikę. Zasady utarty prawa do innych zwolnień nie zostały zmienione przez przepisy nowego rozporządzenia.

 

Zobacz: Zwolnienia z kas fiskalnych w 2015 r.